top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ("บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") มีความมุ่งมั่นที่จะ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามคํานิยามด้านล่าง) เราตระหนักดีว่าท่านสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราจะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ บริการได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการหรือตามความต้องการเฉพาะของท่าน ซึ่งไม่เพียงแต่เพียงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการในเครือ NCC Group เราขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่เรา และเราจะ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล พร้อมส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและการบริการลูกค้า ให้แก่ท่าน 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบาย") นี้จะอธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยาม ด้านล่าง) ตลอดจนสิทธิในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกองค์กรท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับเราและมีข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยามด้านล่าง) อยู่ในการจัดการของเรา อันเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของเรา หรือท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ของเรา ประกอบไปด้วย (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (2) บุคคลสําหรับติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้รับมอบอํานาจ ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดก็ตามที่มีอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ หรือทํารายการธุรกรรมในนามของลูกค้านิติ บุคคลของเรา และบริษัทในเครือของลูกค้า (3) ผู้ใช้งานและผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ของเรา (4) ผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการรายอ่ืน ๆ ของ เรา และ (5) บุคคลอื่นที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยามด้านล่าง) เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทาง สื่อสารออนไลน์ การจัดงานอีเว้นท์ และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งน้ี โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีรายละเอียดแยกไว้ในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราทําการเก็บรวบรวม) 

เราอาจทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นคร้ังคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีบังคับ ใช้และวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนําให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อ รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราเผยแพร่นโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางส่ือสารอื่นของเรา หากมีการเปล่ียนแปลงสําคัญใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมต่อไป 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

"ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือสามารถระบุตัวบุคคลเก่ียวกับท่านตามที่ได้ใหร้ายละเอียดไวด้้านล่างซึ่งใน การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (เช่น ผ่านตัวแทน พนักงาน [ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์] พนักงานขาย พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า แอปพลิเคชัน) หรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูล อื่น (เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งสาธารณะอ่ืน ๆ) หรือผ่านบริษัทแม่ของเรา บริษัท ในเครือบริษัทย่อยพันธมิตรทางธุรกิจเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคลภายนอกทั้งนปี้ระเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่ กับลักษณะการติดต่อของท่านกับเรา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท่านต้องการจากเราและจากภายในกลุ่มบริษัท NCC Group 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566 

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทล่ี ะเอียดอ่อน เราจะ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเมื่อได้รับความ ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว้เท่าน้ัน 

เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปน้ี 

  • 1)  รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คํานําหน้าชื่อ ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่ง ข้อมูลในบัตรที่ ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลในใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) รายละเอียดในสําเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทํางาน ภาพถ่าย วิดีโอ บันทึกเสียง สถานที่ทํางาน ประวัติการทํางาน อาชีพ วุฒิการศึกษา ลายมือชื่อ ข้อมูลประกันภัย งานอดิเรก และความสนใจของท่าน

  • 2)  รายละเอียดสําหรับติดต่อเช่นที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์LINEIDบัญชีเฟซบุ๊กบัญชีWhatsApp บัญชี WeChat บัญชีทวิตเตอร์ บัญชีอินสตาแกรม Google ID หรือ ID ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ข้อมูล การจัดส่ง ที่อยู่สําหรับส่งใบแจ้งหน้ี หมายเลขโทรสาร

  • 3)  รายละเอียดทางการเงินเช่นรายได้เงินเดือนรายละเอียดของบัญชีธนาคารรายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตรายละเอยีด การชําระเงินและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงิน

  • 4)  รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมเช่นรายละเอียดเก่ียวกับการชําระเงินให้แก่ท่านหรือที่ได้รับจากท่านวันที่และ/หรือเวลา ชําระเงิน จํานวนเงินและวิธีการชําระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับรายการแลกรางวัล วันที่และสถานที่ในการซื้อ ข้อมูล เกี่ยวกับการขอเงินคืน คะแนนสะสม คําร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทํา ธุรกรรม สถานะของธุรกรรม ข้อมูลอ่ืน ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท่านซ้ือ

  • 5)  รายละเอียดทางเทคนิคเช่นหมายเลขไอพี(IPAddress)เลขประจําการ์ดเครือข่าย(MACAddress)คุกกี้เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการ เชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและ สถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภท และเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

  • 6)  รายละเอียดทางพฤติกรรมเช่นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านวิถีชีวิตงานอดิเรกความสนใจทัศนคติความเชื่อ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  • 7)  รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น หมายเลขสมาชิกแอปพลิเคชัน หมายเลขบัตรอนุญาตเข้าถึง (Access card ID) ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อ ที่ปรากฏ รหัสผ่าน การตั้งค่าผู้ใช้ รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตวั เลขรหัสลับส่วนตัว (PIN) ความชอบ การเข้าร่วม นิทรรศการการค้าและกิจกรรม

  • 8)  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน(เช่นศาสนา เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจําลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ

bottom of page